بحران وضعیت آب در جهان و ایران

نویسنده

چکیده

دوم فروردین ماه (22 مارس) هرسال روز جهانی آب به‌منظور تحرک‌بخشیدن به عزم و اراده ملتها در حلّ «بحران مدیریت منابع آب» است. این بحران به معنای فقدان قانون‌گذاری صحیح و عدم اراده سیاسی برای حل وضعیت نامطلوب منابع آب جهانی می‌باشد.; یکی از مشکلات عمده درخصوص منابع محدود آب، افزایش روزافزون تعداد افرادی است که در مصرف آب شریک می‌شوند. ازآنجاکه همگان به آب شیرین و پاک نیاز دارند، دور از ذهن نیست تا جنگهای آینده جهان بر سر منابع آب صورت گیرد. در 50 سال گذشته 37 مورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده است که همه آنها به‌جز 7 مورد به خاورمیانه مربوط می‌شود. چنان‌که طبق اعلام مطالعات سازمان‌ملل‌متحد کمبود آب مشکلی حاد در سراسر خاورمیانه می‌باشد.; اگرچه طبق این مطالعات ایران و عراق تنها کشورهای منطقه هستند که هنوز در آستانه بحران آب قرار ندارند، لیکن پیش‌بینی می‌شود که درصورت ادامه روند کنونی وضعیت کمبود و آلودگی آب در منطقه، این دو کشور نیز در آینده‌ای نه‌چندان‌دور با بحران آب مواجه شوند. چنانچه پژوهشها حاکی از این است که با توجه به قرار گرفتن ایران در مناطقی که در آینده با بحران آب مواجه خواهند شد، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 سهم سرانه آب هر نفر به کمتر از هزار مترمکعب برسد.; آنچه ضروری می‌نماید ایجاد «برنامه اقدام جهانی» جهت تضمین امنیت دسترسی به آب سالم برای همه جهانیان است. همچنین محسوب نمودن برخورداری همگان از آب به‌عنوان یکی از عوامل اساسی حقوق‌بشر، تدوین سیاستهای ملّی و منطقه‌ای و افزایش کمکهای بین‌المللی به کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته در کنار برنامه اقدام جهانی جهت حلّ این معضل بسیار مؤثر خواهد بود.; مقاله حاضر علاوه بر معرفی برخی شاخص‌های معتبر تعیین بحران آب، به بیان و قیاس اهم معضلات و چالش‌های امروز جهان و ایران در خصوص دسترسی به منابع آب پایدار جهت مصارف گوناگون پرداخته است. همچنین، در نهایت به ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله و پیشگیری از وقوع شرایط نامطلوب اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیح و استفاده بهینه از این منبع حیاتی که منجر به کمبود آن شده است، می‌پردازد.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Crisis in in Iran and the World

چکیده [English]

March 22 is the world Water Day, which aims to encourage nations seek ways to overcome;
"water resources management crisis". That crisis means lack of correct laws and a political;
determination to solve the existing problem regarding world water resources.;
A major problem with regard to limited water reserves is increased number of people needing;
those reserves. Since everybody needs clean, fresh water, it is easy to imagine that future;
NO. 48, Vol. 16, Autumn 2008;
8;
wars will be over water. During the past 50 years, 37 instances of violence have broken out;
among countries over water and in all those cases save for seven cases, Middle East has been;
involved. According to studies carried out by the United Nations, water shortage is an acute;
problem throughout Middle East.;
Although those studies have indicated Iran and Iraq as two countries which are not still;
grappling with water shortage, if the current downturn in water resources continues, the two;
countries will be facing the crisis in the near future. Since Iran is located in a region which has;
been always facing water shortage, studies have indicated that per capita water quota will be;
below 1,000 cubic meters by 2050.;
Therefore, introducing a "global action plan" is necessary to ensure water access for all;
people. Also, considering public water access as a major component of human rights, formulating;
national and regional policies and increasing international aid to developing and underdeveloped;
states along with the said global action plan will be good steps to be taken to overcome;
this problem.;
The present paper will introduce some reliable indexes for determining water crisis while;
explaining the most important problems currently facing the world and Iran for access to sustainable;
water resources for different uses. In conclusion, suitable mechanisms for preventing;
unfavorable social, political, and economic conditions resulting from incorrect management of;
water resources and non-optimal consumption, which has led to water scarcity, will be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water crisis
  • Water Resources Management
  • national policies
  • global action plan