ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاحهای کشتارجمعی» (پی.اس.آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل

نویسنده

چکیده

دوام و بقای هر جامعه بسته به وجود و رعایت نظم (تدابیر تنظیم و برقراری سامان در روابط اعضای جامعه) است. جامعه بین المللی نیز نیازمند نظم است اما این نظم نه به اجبار و فشار یک یا چند عضو آن بلکه محتاج مقبولیتی عام به مثابه ارزشی جمعی است. مادامی که این امر جنبه هنجاری نیافته، نه تنها دوامی نخواهد داشت بلکه به دلیل تبعیت از منافع متفاوت اعضای اجتماع بین المللی، مسیری واحد را نیز طی نخواهد کرد. از این روست که نفی و انکار نظم حقوقی با نفی و انکار نظم اجتماعی ملازمه داشته و نظم اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند به نظم حقوقی است. در این میان، برخی از دولتها درصددند با تعریف های غیرجمعی از امنیت، صلح و منافع جامعه بین المللی، هنجارهای حاکم بر این امور را نیز بی آنکه از طیف اجتماعی بگذرد، خود پایه ریزی نمایند. رژیم «ابتکار گسترش امنیت» یا امنیت گستری (پی.اس.آی)، نمادی از این تلاش ها است ; در این نوشتار، رژیم مذکور در پرتو موازین حقوق بین الملل مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی و همچنین رهیافت چندجانبه گرائی و روند مذاکراتی و معاهده ای ناظر بر خلع سلاح کشتار جمعی نیز تشریح می گردد.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Proliferation Security Initiative (PSI) in Light of International Law

چکیده [English]

Survival of a society hinges on existence and respect for Law and order (to regulate relations;
among members of that society). International society also needs some order. However, that;
order cannot be imposed under pressure from one or more members, but should be accepted;
by the majority as a collective value. As long as international order has not become a norm, it;
will be neither sustainable, nor able to take a single course due to differences in the interests;
of the members of international society. Therefore, negating legal order will be tantamount to;
negating social order and more than anything else, social order needs a legal order. Meanwhile,;
some governments are trying to present non-collective definitions of international security,;
peace and interests of international society in order to shape the norms that govern those issues;
without taking on board the viewpoints of all members of international society. Proliferation;
Security Initiative (PSI) is one such example.;
The present paper will analyze this initiative in the light of international law and will;
expound its consequences for international peace and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proliferation Security Initiative
  • International Law
  • Disarmament
  • arms control
  • Weapons of Mass Destruction