اسلام و ایران در نگاه راست مسیحی آمریکا

نویسنده

چکیده

آنچه که از آن با عنوان «راست مسیحی» یا «صهیونیسم مسیح» یا «بنیادگرایی مسیحی» یاد می‌شود از جریان‌های سیاسی بالنده در آمریکا است که طی دو دهه گذشته توانسته است نقش بیش از پیش مهمی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی در واشنگتن ایفا نماید. این جریان نقش بسیار برجسته‌ای در انتخاب جرج بوش به ریاست جمهوری آمریکا و غلبه او در مرحله مقدماتی بر رقیب جمهوری‌خواهش، جان مک کین، و نهایتاً بر ال گور داشت. جریان مذکور همچنان یکی از پایه‌های مهم قدرت جرج بوش است و کمک فراوانی به جمهوری‌خواهان برای بازپس‌گیری کنترل سنا در انتخابات نوامبر و پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 نمود. ; شکل‌گیری این جریان به سال‌های اولیه دهه 1980 باز می‌گردد و مجموعه‌ای از خواست‌ها و مطالبات عمدتاً اجتماعی انگیزه اولیه حرکت پیشگامان آن بوده است. مخالفت مسیحیان دست راستی طی این دو دهه با آنچه که «شر اجتماعی» می‌دانند مانند، سقط جنین، همجنس گرایی، فمینیسم، سکس و خشونت در رسانه‌ها و... تلاش آنها برای تثبیت و تحکیم آنچه «خیر اجتماعی» می‌شمرند، مانند خانواده سنتی، دعا در مدارس و... تدریجاً آنها را به تلاش برای کسب نفوذ سیاسی با هدف نیل به اهداف اجتماعی ترغیب کرده است. این جریان یا حداقل جناحی تندرو در درون آن از بازسازی جامعه برمبنای قوانین انجیلی سخن می‌گوید، احیای برخی مجازات‌های انجیلی مانند سنگسار را مطلوب می‌داند و خواستار جرم شمرده شدن برخی اعمال مانند زنا، همجنس‌ بازی و اشاعه عقاید جعلی است