فراسوی چالش‌های ایران و آژانس در پرونده هسته‌ای

نویسنده

چکیده

در بحث هسته‌ای حساسیت موضوع از اینجا نشئت می‌گیرد که در فناوری‌های مربوط به بخش هسته‌ای، بخش چرخه سوخت یک حساسیت ویژه‌ای دارد. به دلیل اینکه توانمندی در چرخه سوخت، تقریباً مساوی است با توانمندی یک کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای در زمانی که اراده سیاسی آن کشور بر این امر تعلیق بگیرد. یعنی کشوری که چرخه سوخت دارد می‌تواند اورانیوم را غنی کند و کشوری که می‌تواند اورانیوم را تا یک مرز حدود 5/3 درصد غنی کند، این توانمندی را خواهد داشت که آن را تا بیش از ۹۰ درصد هم غنی کند و به همین دلیل، این توانمندی امروزه با حساسیت فوق‌العاده در محافل بین‌المللی مورد بحث است