تقلیل علمی؛ دشمنی یا دوستی

نویسنده

چکیده

همواره در بحث‌های انجام شده در زمینه علم و دین، اعتقاد براین بوده است که تقلیل‌گرایی علمی، که همانا تفسیر و توضیح پدیده‌های پیچیده از طریق توضیح در مورد اجزای ساده‌تر آنهاست، تهدیدی برای باورهای دینی بوده و پشتیبانی برای دیدگاه ماتریالیستی در مورد جهان است. دیدگاه ماتریالیستی بر این نکته تأکید دارد که ماده، اساس هرچیزی را تشکیل می‌دهد و برای درک جهان به چیز دیگری احتیاج نیست. هدف این مقاله آن است که این عقیده را زیر سؤال ببرد