کندوکاو در عناصر غیرارسطویی فلسفه‌ی ابن‌سینا؛ آیا شیخ‌الرئیس، پیرو چشم بسته ارسطو بود؟

نویسنده

چکیده

درآمد ; شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا وارث حکمت مشّاء است. حکمت مشّاء همان فلسفه‌ی ارسطو است و شیخ‌الرئیس ارسطو را می‌ستود که به حکمت سر و سامان داد و آن را درچهارچوبی منطقی و عقلانی درآورد به طوری که می‌توان صحت و سقم آن را به میزان عقل سنجید. ; با وجود این، ابن‌سینا در طی تفلسف خود راه‌های جدیدی را به روی خود می‌گشود و تحت تأثیر عوامل تعیین‌کننده متعددی دست به تألیفی جدید زد و حکمت خاص خود را به منصه‌ی ظهور رساند. ; عواملی که در ظهور فلسفه‌ی خاص ابن‌سینا تعیین‌کننده بودند عبارت از این چهار عامل هستند: ; 1- فلسفه‌ی یونان ; 2- دین اسلام ; 3- ذوق عرفانی ; 4- نبوغ عقلانی