فصلی از یک کتاب منتشر شده جهانی شدن، حاکمیت ملّی و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

شناخت ماهوی و خطی ریشه‌های تولد جمهوری اسلامی ایران نشانگر پایه‌های بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران قطع وابستگی‌ها و تأمین استقلال سیاسی و حاکمیت ملی است. با توجه به اینکه مدیریت انقلاب اسلامی توسط جامعه روحانیت صورت پذیرفت، گرایش‌های آن به‌طور طبیعی مذهبی و براساس اندیشه اسلامی شکل گرفت. جامعه روحانیت که در طی عملکرد خاندان پهلوی به حاشیه سیاسی رانده شده بود و بخشی از آن در مبارزه با استبداد شاهنشاهی به شدت، رادیکال شده بود، شبکه‌ای در کل کشور در اختیار داشت تا آنکه آگاهی عمومی نسبت به عملکرد شاه و نقش خارجی‌ها در ایران به وجود آورد. در عین حال، جامعه روحانیت تنها جریان سیاسی-اجتماعی ایران بود که در دورافتاده‌ترین روستای کشور می‌توانست مردم را بسیج فکری وسیاسی نماید و با زبانی ساده، عامه مردم را نسبت به وضعیت عمومی کشور آگاه کند. بخش عظیم جریان روشنفکری در داخل و خارج از ایران به تنوع گرایش‌های چپ و مارکسیستی تمایل داشت و در عین مبارزه با حکومت شاه و نفوذ خارجی در ایران، خود را در امتداد بلکه مقابل جریان مذهبی، روحانیت و روشنفکری مذهبی می‌دید