جهانی شدن در منظر انتقادی با نگاه به ایران تهدیدهای جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر پاسخی است به این سؤال که جهانی‌سازی چه آثار زیانباری بر کشورهای در حال توسعه (به‌طور عام) و ایران (به‌طور خاص) دارد. به کارگیری واژه جهانی‌سازی به جازی واژه جهانی شدن به آن دلیل است که مقاله حاضر، همگام با بسیاری از نویسندگان، دانشمندان و نظریه‌پردازان، جهانی شدن را یک پروژه و نه یک پروسه می‌بینند که عمدتاً به صورت پنهان، مدیریت و هدایت می‌شود. بر پایه این برداشت، می‌توان جهانی شدن را جهانی‌سازی یا جهانی شدن پروژه‌ای نامید و تعریف کرد. از این‌رو، این مقاله بر دو مفروض زیر استوار است: ; 1- جهانی شدن یک پروژه است و به این جهت باید آن را جهانی‌سازی نامید. ; 2- به دلیل پروژه‌ای بودتن جهانی شدن، جهانی‌سازی بیش از آنکه آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهای بی‌شماری به ویژه برای جهان سوم و ایران است;