پایبندی ما به رژیم‌های عدم اشاعه از موضع باورمندی ماست

نویسنده

چکیده

; این گردهمایی فرصتی است تا بعد از گذشت قریب به دو سال از قرار گرفتن برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همه ما نگاهی جامع به حاصل مجموعه‌ فعالیت‌های همه اطراف ذی‌ربط داشته باشیم. با توجه به اینکه مسئله انرژی هسته‌ای ایران با اقتصاد ملی، فناوری‌های پیشرفته کشور، غرور ملی و حتی به دلیل تهدیدات برخی از کشورها با امنیت ملی سروکار دارد، همه مردم ایران این مسئله را با اهمیت دنبال می‌کنند;