تیلور؛ جامعه‌شناسی فرهنگ و مدرنیسم

نویسنده

چکیده

اندرو لاو، استادیار کرسی «زبان انگلیسی علوم انسانی» در دانشگاه کلمسون است. پژوهش‌های او در موضوعات مرتبط با ادبیات، فلسفه‌ی اخلاق، علوم سیاسی، رمانتیسم و مدرنیسم انجام گردیده است. لاو دراین مقاله تفسیر چارلز تیلور درباره‌ی مدرنیسم ادبی را توضیح می‌دهد. گرچه اصالت می‌تواند مفهومی انتقادی مفیدی باشد، اما در عین حال ربطی که تیلو میان مدرنیسم و فلسفه‌ی اخلاق برقرار می‌کند سؤال برانگیز است