فصلی از کتاب «خاستگاه‌های خویشتن»؛ تیلور، خاستگاه‌های اخلاقی خویشتن مدرن

نویسنده

چکیده

از یک جهت این سؤال مطرح است که چه نوع دیدگاه تبیینی درباره «خیر» و جود دارد؟ ما در فرهنگمان گرایشی نسبت به تبیین داریم (دست کم در سطح آکادمیک) و لذا پرسش مذکور ممکن است بی‌نیاز از پاسخ به نظر آید. اما در واقع دلایل متقاعد‌کننده‌ای برای توجه به تبیین‌ناپذیری در این حوزه مطرح شده‌اند. شاید برخی چیزها بایستی مسکوت گذاشته شوند. از بین فلاسفه، لودویک و یتگنشتاین قطعاً چنین فکر می‌کرد