رضایت‌مندی از حکومت سنجش میزان و عوامل آن

نویسنده

چکیده

اعتماد به حکومت (government) مفهومی چند بعدی و تا حدودی مبهم است که در برگیرنده عوامل عام و نظام‌وار از قبیل مشروعیت بخشیدن به نظام اجرائی، سیاسی و همچنین تجربه‌های خاص‌تری با حکومت و خدمات آن و تعاملی پویا میان این دو است. افکار عمومی درباره نهادهای حکومتی کاملاً ناهماهنگ و تردیدآمیز است و بیشتر پیچیدگی شناخت را نشان می‌دهد تا هماهنگی