به‌سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران؛ راهکارهای تورم‌زدایی در جهت سرمایه‌گذاری، اشتغال و قدرت خرید

نویسنده

چکیده

مهمترین اهداف اقتصاد دولت در سطح کلان شامل رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد. دستیابی به این سه‌ هدف، همراه با سطح مطلوبی از برابری اقتصادی، شرایط مناسبی از رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه را نوید می‌دهد. عموماً مهار تورم به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که سیاست‌های اتخاذی بر رشد اقتصادی، اشتغال و برابری اقتصای آثار نامطلوبی نداشته باشد و حتی بتواند این متغیرها را بهبود بخشد. در این صورت است که دولت توانایی اعمال سیاست‌هایی جهت پیگیری اهداف مختلف و در برخی موارد متناقض را خواهد داشت