طرح خاورمیانه بزرگ از دیدگاهی کاملاً آمریکایی؛ مشارکتی نوین برای خاورمیانه بزرگ

نویسنده

چکیده

ریچارد. جی. لوگار در نوشتار حاضر کوشیده است از منظری کاملاً آمریکایی به تفسیر طرح خاورمیانه بزرگ بپردازد. او در این تفسیر می‌کوشد ضمن توجیهی عقلانی از طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ، اهداف امپریالیستی ایالات متحده را نادیده انگاشته و از موضع صلح دوستی و تحکیم‌کننده امنیت و توسعه جهانی، طرح خاورمیانه بزرگ را تزیین نماید. نویسنده کوشیده اغراض منفعت‌گرایانه و سلطه‌جویانه آمریکا را نادیده انگاشته و به ویژه از کنار رفتارهای ضد دموکراتیک و ضد انسانی آمریکا در دو دهه اخیر در منطقه به آسانی بگذرد. این نوشتار -با این همه- با هدف تبیین برنامه‌های آمریکا (به ویژه آنجا که پیشنهادهایی را مطرح می‌سازد)، رویکرد مهمی را روشن می‌سازد