به سوی جهان بینی معنا محور

نویسنده

چکیده

در این مقاله بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان اندیشمندان و منتقدان فرهنگ در دو قطب شرق و غرب فرهنگی و همراه شدن آن با یکدیگر در سلوکی عقلانی –معنوی در جهت حل بحران ها و رفع نیازهای جدید انسان امروز با پیش فرض قرار دادن جهان بینی تکاملی و ترسمی شمایی تلفیقی از مفاهیی اساسی چون غرایز، احساسات و عقلانیت به ارائه طرح مقدماتی در تقسیم احساسات بشر مدرن می پرازد.

کلیدواژه‌ها