سنجش سخن نصر در معرفت قدسی

نویسنده

چکیده

ابتدا به بررسی افق فکری نصر که مبنی بر این معرفت است می پردازد و سپس دیدگاه وی را در باب سنت و سنت گرایی که به نوعی رهیافت فکری- فلسفی نصر است مورد کنکاش قرار می دهد. ; در ادامه به بررسی مفهوم امر قدسی می پردازد و معتقد است که به باور نصر، علم قدسی در دل وحی قرار دارد و از بازخوانی علم قدسی حکمت خالده احیا می شود. تلاش نویسنده حول بررسی کشاکش و جدال معنایی میان معنویت و عقلانیت از نظرگاه فکر نصر، متمرکز است.;

کلیدواژه‌ها