نظام ساخت و ساز شهری در تهران و پیامدهای آن بر حوزه ترافیک

نویسنده

چکیده

این مقاله ضمن برشمردن مشکلات تهران بر مسئله اسکان جمعیت وحل و نقل به عنوان شاخص های عمده کیفیت زندگی تاکید شده و با توجه به تجارب گذشته، راه حل هایی عرضه شده است.; گسترش تهران در دو دهه اخیر به عوامل چندی از جمله جنگ تحمیلی و مسئله جنگ زدگان، تمرکز اغلب امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی و رفاهی در تهران و تمرکزامور سایسی و اداری کشور و نیز تجمع بیشترین واحدهای صنعتی و کارخانجات در اطراف تهران و حوزه نفوذ این شهرموجبات گسترش بی رویه جمعیت در این شهر شده است.;

کلیدواژه‌ها