«راه سوم» در بوته نقد

نویسنده

چکیده

دغدغه گیدنز یافتن راهی برای برون رفت سوسیال دموکراسی از بحرانی است که از اوایل دهه هفتاد میلادی با تحولات جدید جهانی و هجوم نئولیبرالیسم بدان دچار شده است. جهانی شدن فزاینده اقتصاد و فرهنگ، تحولات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه، شکست آرمان سوسیالیستی جایگزینی سرمایه‌داری بازار با یک سیستم اقتصاد جدید و پدید آمدن مسائل جدیدی در سیاست مانند مسائل زیست محیطی احزاب سوسیال دموکرات را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

کلیدواژه‌ها