راه سوم من

نویسنده

چکیده

آنچه می‌خواهم درباره‌ی آن صحبت کنم با آنچه «رالف دارِندرف» در سال‌های اخیر درباره‌ی آن بحث کرده است به نوعی تفاوت دارد؛ آنچه در معرفی به عنوان سیاست راه سوم ذکر شد، شاید مهم‌ترین بحث سیاسی جهان ما در حال حاضر باشد. بحث ما محدود به نقش جدید حزب کارگر در این کشور نمی‌شود و نیز ارتباطی به سیاست‌های تونی بلر ندارد. این بحثی واقعاً فراگیر است مشتمل بر افرادی که در « بخش سوم» کار می‌کنند و یا آنهایی که در جمعیت‌های داوطلبانه فعالیت می‌کنند. همه‌ی این افراد چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته به صورت عمیق و مستقیم درگیر این بحث هستند. البته منظور از راه سوم که خود، وامدار شوخی‌هایی مانند «راه شانزدهم»، «راه شیری» و «راه من» است،

کلیدواژه‌ها