کاوشی در مصرف انرژی بخش ساختمان و مسکن؛ سه گام تا ایستارِ بهینه در بخش مسکن و ساختمان

نویسنده

چکیده

1- مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن ; نیاز روزافزون کشورهای صنعتی و در حال توسعه به انرژی فسیلی و محدود بودن منابع آن کلیه کشورها را برآن داشته که به هر طریق ممکن ضمن به‌دست آوردن آن به نحو شایسته آن را مصرف نماید. در اوایل 1970 آشکار شد که سوخت‌های فسیلی که از سال‌های پیش پایه و اساس موازنه انرژی را در اقتصاد جهان تشکیل می‌داد نقش بیشتر و با اهمیتی درآینده‌ای نه چندان دور در دنیا پیش روی خود خواهد داشت. این موضوع پس از بحران انرژی و پیوستن بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی اهمیت خود را نشان داد در این کشمکش‌ها بود که سیاستمداران، مصرف‌کنندگان انرژی و اقتصاددان‌ها تقریباً عقاید خود را در بخش انرژی به هم نزدیک ساختند و متفقاً بر این نظر بودند که انرژی‌های فسیلی ضمن فراهم کردن رفاه جامعه بایستی برای تأمین نیاز بشری که روزبه‌روز افزایش می‌یابد به نحو شایسته و مناسب مصرف گردد، از طرفی دیگر در کشورهای صنعتی که ارزش افزوده به فرآورده‌های فسیلی یا نفتی می‌دهند روزبه‌روز بر ثروت خود می‌افزایند، این در حالی است که کم شدن تولید نفت و یا افزایش قیمت آن اثر مستقیم بر فروش تولیدات صنعتی گذاشته و یک فشار نامتناسب به کشورهای در حال توسعه وارد می‌آورد، در این میان کشورهای جهای سوم برای رسیدن به یک رفاه نسبی راه طولانی نسبت به کشورهای پیشرفته یا صنعتی خواند داشت یادآوری این مطالب در جهت کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی به ویژه انرژی‌های فسیلی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر زیست‌ محیطی نیز با اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها