بازخوانی تجربه کره، نسبت امنیت انرژی و بهینگی مصرف

نویسنده

چکیده

فقدان منابع انرژی، کرده را وادار می‌کند تا تقریباً برای تأمین نیازهای انرژی خویش به‌طور کلی بر واردات تکیه نماید در سال 2000، میزان وابستگی به انرژی وارداتی، از جمله انرژی هسته‌ای 98 درصد بود و هزینه‌ای بالغ بر 6/18 میلیارد دلار آمریکایی، معادل با 9/19 درصد کل رشد واقعی داخلی در برداشت. علی‌رغم تلاش‌های همه‌ جانبه‌ی ملی دولت در راستای تشویق صرفه‌جویی و کارآیی بیشتر انرژی، انتظار می‌رود که به دلیل رشد اقتصادی پایدار پیش‌بینی شده، تقاضای انرژی در آینده افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها