مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسی اریک فروم، رایت میلز، پیتر برگر

نویسنده

چکیده

یکی از باهوش‌ترین متفکران انسان‌شناس و نویسندگان پرکار قرن بیستم اریک فروم بوده است. حتی امروز، در صدمین سالگرد تولدش، نویسندگان بی‌شماری از موافقین گرفته تا مخالفین به او رجوع می‌کنند. کتابها و نظراتش در سراسر جهان منتشر گردیده است. هردو قشر مخاطبین دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت تأثیر نظریه‌ها و اظهار نظرهای وی قرار گرفته‌اند، اگرچه در بهترین شرایط پذیرش او در محافل دانشگاهی بسیار نامتجانس و ناهمگون است. اغلب اوقات او را به عنوان روان‌شناس یا روانکاو شناخته‌اند هرچند عقاید فروم فراتر از این علوم است. به‌ویژه جامعه‌شناسان نظارن بسیار زیادی در رابطه با «لنزهای اجتماعی» گسترده‌تر اظهارات و انتقاداتش بیان داشته‌اند