نگرشی تحلیلی؛ نقش استراتژیک اتحادیه پایاپای آسیا در اقتصاد منطقه

نویسنده

چکیده

در اوایل دهه 70 سازمان اسکاپ در تبیین علل و عوامل حاکم بر روابط بسیار ضعیف تجاری و مالی مابین کشورهای آسیایی و همچنین به منظور ارتقاء سطح توسعه بین کشورهای منطقه سه موضوع ذیل را مورد بررسی قرار داد; توسعه همکاری‌های پولی در چارچوب ایجاد بازار پولی و تأسیس اتحادیه پرداخت; گسترش روابط تجاری بین کشورهای منطقه; تأسیس بازار متشکل مالی در آسیا جهت اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی به کشورهای منطقه;