نخبگان سیاسی و تئوری قدرت

نویسنده

چکیده

به گفته ساموئل هانتینگتون: «مهم‌ترین تفاوت سیاسی میان کشورها به نوع سیستم حکومتی آنها مربوط نمی‌شود، بلکه به مؤثر بودن آن سیستم‌ها در اداره امور مربوط است». فرانسه، آلمان و بریتانیا دارای سیستم‌های حکومتی متفاوتی هستند، ولی در همگی، حکومت‌ها در اداره امور مؤثر می‌باشند. می‌توان گفت که «فرق بین دموکراسی و سیستم دیکتاتوری کمتر از تفاوت میان آن کشورهایی است که سیاستشان دارای یکپارچگی سیاسی و اجتماعی، مشروعیت، سازمان یافتگی و ثبات است و آن کشورهایی که سیاستشان در این مورد دارای نارسایی‌هایی می‌باشند