فرهنگ کار دسته‌جمعی همچنان ناتوان است

نویسنده

چکیده

تهیه چشم‌انداز که مسبوق به سابقه‌ دولت دوره‌های قبل بود، ایران را طی برنامه‌های درازمدت 25 ساله و زیرمجموعه‌های پنج ساله آن در قالب یک تمدن بزرگ اسلامی می‌دید که اهداف نهایی آن در ایران ۱۴۰۰ به تحقق پیوسته است. اتفاقاً در آن زمان آقای دکتر میرزاده هم مسئول تهیه این طرح بلندمدت بودند و با اینکه کارهای زیادی نیز انجام شد اما از آنجا که اواخر دولت بود پیش از نهایی‌شدن تلفیق و تبدیل آن به یک مصوبه عمر دولت تمام شد و در دولت جدید نیز تعقیب نگردید