برخورد با چالش هسته‌‌ای ایران

نویسنده

چکیده

بیش از یک دهه است که مقامات آمریکایی در کنگره و حکومت‌های پیاپی بر تهدید کسب تسلیحات هسته‌ای توسط ایران تأکید کرده‌اند. ایالات متحده بر چین، روسیه و دیگران فشار آورده است که از ارائه تکنولوژی حیاتی، مواد و دانش فنی به ایران خودداری ورزند. این استراتژی عدم تکثیر مبتنی بر جنبة ارائة ملزومات، به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است و هنوز می‌تواند دستیابی ایران را به توانمندی‌های تسلیحات هسته‌ای کند سازد و باید ادامه پیدا کند. این کار باید تلاش‌هایی را برای ممانعت از انتقال آشکار یا پنهان تجهیزات و دانش فنی هسته‌ای به ایران شامل می‌شود