بنیان‌های سیاسیِ سیاست‌های توسعه اقتصادی

نویسنده

چکیده

این مقاله اهمیت کلاینیلیسم سیاسی را به عنوان تبیینی از ریشه شکست استراتژی‌های توسعه درونگرا که توسط اکثر کشورهای جهان سوم از پایان جنگ جهانی دوم به بعد اتخاذ شد بررسی می‌کند. در حالی که جزئیات آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما این استراتژی‌ها با رشد و گسترش دولت نسبت به بخش خصوصی و نظارت جامع و کامل آن بر این بخش مشخص می‌شود. این نظارت شامل صدور مجوز به شرکت‌هایی که در بازار داخلی فعالیت می‌کنند، مداخله در تخصیص اعتبار، تجارت بین‌المللی و جریانات مالی است که آشکارا علاقه‌مند به سیاست جایگزینی واردات است