گفتگوی دو فلسفه از دو سویِ یک خلیج 25 سده‌ای

نویسنده

چکیده

شارحانِ بسیاری، شباهت‌های بین اندیشه‌ی هایدگر و سنت‌های آسیایی نظیر: ودانته، بودیسم مهایانه و تائوئیسم را مورد توجه قرار داده‌اند. در نوشتار حاضر، من (زیمرمن) به نحو انتقادی، برخی ابعاد همدلانه‌ی میان اندیشه‌ی هایدگر و بودیسم مهایانه را مورد آزمون قرار خواهیم داد. یک دلیل برای گرایش جدید به اندیشه‌ی هایدگر و بودیسم این است که این هردو، انتقادی بوده و مدعی ارائه آلترناتیو برای انسان مداری و دوگانی -که به زعم برخی منتقدان، مسئول بحرانی کنونی محیط زیست به شمار می‌آیند- هستند