درآمدی بر چالش‌های تحزب و پیامدهای آن در ایران

نویسنده

چکیده

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1376، یکی از مشخصات اصلی فضای سیاسی ایران تولد، رشد و رقابت احزاب سیاسی با یکدیگر بوده است. اهمیت این مهم در حیات سیاسی ایران، نه به خاطر تکوین آن برای نخستین بار، بلکه از جهت حیات مقطعی احزاب در تاریخ معاصر ایران پس از اعلان هر فضای گشوده سیاسی و خاموشی چراغ حیات آنها پس از گذشت اندک زمان و بازگشت شرایط انسداد سیاسی بر جامعه ایران است