با نگاه به فرایند جهانی شدن، تهدیدهای مشروعیت سیاسی

نویسنده

چکیده

جهانی شدن، به عنوان روندی غیرقابل انکار در دهه پایانی قرن بیستم حضور خود را به رخ کشیده و تأثیر عمیق و گسترده خود را بر حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ گسترانده است. به واسطه‌ی بستر تأثیرگذاری بر همین حوزه‌های مهم، جهانی شدن داری تبعات و آثار غیرقابل انکار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده و یا خواهد شد. از آنجا که پدیده جهانی شدن همچنان در حال سریان در محیط بین‌المللی و نفوذ در کشورهاست، برخی آثار آن که جنبه‌ی ملموس‌تری دارند، نمود بیشتری داشته و بعضی دیگر در ظرف زمانی کندتری جلوه خواهند داشت