دستامد یک رشته نشست کارشناسی در حوزه معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل؛ رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق

چکیده

سیاست آمریکا در قبال عراق و رویکرد نظامی این کشور به این مسئله تاکنون با تحلیل‌های متفاوتی از سوی تحلیل‌گران مواجه شده است. در حالی که برخی از تحلیل‌گران کوشش برای ایجاد یک نظم‌نوین بین‌المللی بر مبنای هژمونی آمریکا را منطق رفتارهای اخیر این کشور تشخیص می‌دهند برخی دیگر نگرانی‌های امنیتی و یا حل یک معضل منطقه‌ای و یا ترکیب از موارد ذکر شده را هدف اصلی اقدامات یکجانبه آمریکا در قبال مسئله عراق می‌دانند. با توجه به اهمیت مسئله و پیامدهایی که می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در یک کمیته تخصصی مباحث فوق را طی جلساتی به بحث گذارده و نتایج آن را در نشستی با حضور متخصصان و کارشناسان مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است. متن حاضر جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست می‌باشد