ایران و جنگ‌افزارهای انهدام انبوه

نویسنده

چکیده

جنگ‌افزارهای انهدام انبوه که در بحث‌ها و نوشتارها از آن به عنوان سلاح‌های کشتار جمعی نیز نام برده می‌شود به علت قدرت تخریب و انهدام وسیع و همچنین دامنة عمل گسترده‌ای که دارد و به طور معمول از اهداف مورد نظر نظامی فراتر می‌رود، از بقیه تسلیحات متعارف متمایز گردیده است. جنگ‌افزارهای مزبور شامل سه ردة اصلی هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی می‌باشند. ولی اغلب، موشک‌های دوربرد که مهم‌ترین حاملِ جنگ‌افزارهای انهدام انبوه محسوب می‌گردند نیز در کنار تسلیحات مزبور و در اقدامات مربوط به خلع سلاح مورد توجه قرار می‌گیرند