بازشناسی منطق رفتاری جدید از ناحیه جامعه سیاسی این کشور؛ پارادوکس عربستانی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به تبیین منطق رفتاری جدید در سیاست عربستان، زمینه‌ها و نتایج آن می‌پردازد؛ تحولی که از حدود پایان جنگ دوم خلیج فارس آغاز گردید و رفتارهای داخلی و خارجی عربستان را تحت تأثیر خود گرفت. آغاز دهة 1990، تقریباً شروع دورة انقلابیگری سنی در خاورمیانه و جهان است. این انقلابیگری که چالشی جهانی علیه هژمونی آمریکا و نیز چالشی داخلی علیه مشروعیت رژیم سعودی بود، این رژیم را با بحران در دو سطح داخلی و خارجی مواجه ساخت