ایران؛ دیپلماسی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد

چکیده

تحولات جهانی در دو دهة گذشته، روندهای جدیدی را بر روابط بین‌الملل تحمیل کرده است. این روندها که در شکل تغییر قواعد بازی در نظام بین‌الملل، ظهور بازیگران جدید، تغییر اولویت‌ها در منافع ملی کشورها، گسترش ارتباطات تنوع اطلاعات و افزایش پیوندها و وابستگی‌های فراملی نمایان گردیده، عمدتاً نشأت گرفته از فرایند رو به تکامل جهانی شدن اقتصاد می‌باشد. این فرایند به طور طبیعی، الزاماتی را به کشورها تحمیل کرده است