فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران

نویسنده

چکیده

الف- تصمیم‌گیری ; 1- بررسی متون ; گراهام آلیسون تصمیم‌گیری را در سه سطح مطرح می‌نماید: در سطح اول، تصمیم‌گیرنده، انسان عقلانی کامل به شمار آمده است که در شرایطی تصمیم می‌گیرد که راه‌حل‌های گوناگون و طرق عمل مختلف به دقت و صحت سنجیده و ارزیابی شده‌اند. در نتیجه تصمیم‌گیری عقلانی است و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که حداکثر مطلوبیت را دارند و تصمیماتی هستند که ارزش‌های مورد نظر را به بهترین وجه تأمین و برآورده می‌نماید. این مدل همچنین مدل کلاسیک اقتصادی نیز به شمار می‌آید;