تکانه‌های آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای ناگوار

نویسنده

چکیده

موضوع این سمینار آسیب‌های اجتماعی، ریشه‌ها و پیامدها است که یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در این مقطع برای کشور ماست. این موضوع از ابعاد مختلف ا جتماعی، روانشناختی، علوم تربیتی، حقوق و کیفرشناسی و همچنین از زوایای اطلاعاتی، انتظامی، امنیتی، قضایی، سیاسی و اقتصادی قابل بحث و بررسی است