در گفت‌و گو با دکتر فرج اله رهنورد؛ مدیریت، فقاهت و نظریه‌های نوین

نویسنده

چکیده

به نظر شما در مقوله مدیریت، نظریه‌های مطرح روز کدام‌اند؟ ; • در بررسی مباحث نظری مدیریت متوجه می‌شویم که مدیریت یکی از رشته‌هایی است که نظریه‌های بسیار زیادی در آن مطرح شده است، به‌طوری که عده‌ای آن را به جنگل تئوری تعبیر کرده‌اند. جنگلی پر از نظریه که با ورود به آن باید راه خود را از میان نظریه‌ها پیدا کرده و نظریه‌ای مناسب سازمان خود را که در کشور ما قابلیت کاربرد داشته باشد انتخاب کرده و از آن بهره بگیریم;