ملت-دولت در پدیدار جهانی شدن

نویسنده

چکیده

طی یک دهه اخیر و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، جهانی شدن به یک پدیده و روند غالب در عرصه روابط بین‌الملل تبدیل شده است. به جرأت می‌توان اظهار داشت کمتر متن علمی خارجی وجود دارد که در آن از اصطلاح جهانی شدن یاد نشده باشد. جهانی شدن پدیده‌ای تک بعدی نیست، بدین معنا که تنها یک جنبه از موضوعات جهانی همچون اقتصاد را دربرگیرد، بلکه حیطه آن شامل گستره‌ای از تجارت، سیاست، ورزش، محیط‌ زیست، مد، موسیقی، حقوق و هویت فرهنگی نیز می‌شود