استمرار و تغییر در سیاست خارجی آمریکا

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی استمرار و تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. به‌طور کلی در خصوص استمرار و تغییر، دو نظریه در روابط بین‌الملل وجود دارد. باید خاطرنشان نماییم که آمریکا در برخی زمینه‌ها سیاست سنتی خود را تغییر نداده و با تغییر رؤسای جمهور و حتی تغییر رهبری در کنگره آمریکا توسط جهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها سیاست این کشور دچار تحول نشده است. در واقع آمریکا در خصوص برخی مسائل مانند دموکراسی، حقوق بشر، سیطره و رهبری خط فکری ثابتی را دنبال نموده است.