بازسازی تئوریک؛ تأملاتی در سیاست اجتماعی

نویسنده

چکیده

جامعه‌شناسی کاربردی چیست؟ اساساً تردید در مفهوم و اشعار به مدلول، متعلق به چرخش زبانی از ابتدای قرن بیستم به بعد است. تا قبل از آن، تعریف هر مفهوم در هر زبان خاص از طریق شواهد تجربی دلالت آن مفهوم تعیین می‌شد. زبان‌شناسی سوسور و ساخت‌گرایی و فراساخت‌گرایی از یک‌سو، بازی‌های زبانی ویتگنشتاین از دیگر سوی پوزتیویسم نو یا آنچه ریچارد برنشتاین به آن رویکرد فقدان قدر مشترک می‌گوید (1983 Bernestein,؛ برنشتاین، 1378) و بالاخره هر منوتیک چهار جریان عمده در چرخش زبانی را می‌سازند