تأملی در مهم‌ترین چالش‌های دهه سوم انقلاب

نویسنده

چکیده

مقوله‌های فرهنگی، ماهیتی دیریاب، بسیار پیچیده، چند بعدی، معمّاوار، گسترده، بلندمدت و تدریجی دارند و در هر کدام از آنها به خاطر حضور عوامل انسانی با ترکیبی مضاعف روبه‌رو هستیم، از این رو ادعای شناخت جامع و ارائه راه‌کارهای کاملاً صحیح و متقن در این عرصه عموماً ناشی از درک ناقص، نادانی و یا ساده‌انگاری مدعیان می‌باشد. مشکلات چالش‌ها، زمینه‌ها و راه‌کارهایی که در این مقاله مورد اشاره قرار می‌گیرند، با امعان نظر به چنین ویژگی‌هایی ارائه می‌شوند و نگارنده علی‌رغم دقت نظر زیاد در انتخاب موضوعات و وسواس در تنقیح مطالب و سعی در به‌کارگیری حساب‌شده واژگان مناسب، هیچ‌گاه در مقام ادعای ارائه طرحی جامع نیست و چنین مطلق‌گرایی را اساساً در حوزه مباحث انسانی ناروا می‌شمارد