امام خمینی و زمینه‌های سیاسی 1320 تا 1340؛ کندوکاو در دو دهه متناقض

نویسنده

چکیده

در انقلاب اسلامی، توده‌های ایرانی عمدتاً بر مبنای نگرشی قداست‌آمیز، رهبری امام خمینی را پذیرفتند. در سطح نظری، این بسیار مهم است که براساس این باورها، انقلاب اسلامی هم خلق شد و هم تداوم یافت. با این وجود، انقلاب اسلامی در حالتی از خلاء شرایط اجتماعی-فکریِ پیشین پدیدار نشد. ایران در طی دو دهه قبل از آغاز نهضت اسلامی، شرایطی حساس و تعیین‌کننده را از سر گذرانده بود که بی‌تردید می‌توانست در روش و چگونگی پیشروی انقلاب اسلامی تا مرحله پیروزی و مخصوصاً نحوه رهبری امام خمینی تأثیر بگذارد