رخساره انسان‌گرایی در همایش دوربان

نویسنده

چکیده

همایش بین‌المللی ضدنژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم تساهل به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 31 اوت 2001 به مدت 8 روز در شهر دوربان واقع در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. در حاشیه برگزاری این همایش، گردهمایی دیگری توسط سازمان‌های غیردولتی از تاریخ 28 اوت تا 1 سپتامبر در همین رابطه برپا شد که بار دیگر به نقش فزاینده سازمان‌های غیردولتی در مقابله با مشکلات فراروی جهان معاصر تأکید داشت.

کلیدواژه‌ها