نگاهی به آیزایا برلین و درنگی در فلسفه سیاسی او؛ صورتی خاص برای تصوری خاص

نویسنده

چکیده

آیزایابرلین یکی از پرکارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم است که از او آثار متعددی در زمینه‌های پژوهشی متنوعی از موسیقی و ادبیات گرفته تا سیاست و شاخه‌های گوناگون فلسفه برجای مانده است. اما برجستگی و درخشندگی او در این عرض عریض همه جا به یک اندازه نبوده است. نام آیزایابرلین دهه‌هاست که بیش از هر چیز یادآور پژوهش فلسفی در حوزه اندیشه لیبرالی است؛ حوزه‌ای که عرصه نوآوری‌های تأمل برانگیز و هوشمندانه او در باب فلسفه سیاسی نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها