هابر ماس؛ فراملّیت و گسترش گستره عمومی

نویسنده

چکیده

نظریه هابرماس درباره گستره عمومی و اخلاق ارتباطی در ذات خود، نظریه‌ای درباره دموکراسی است. از این رو، هابرماس را می‌توان جزو نظریه‌پردازان دموکراسی به حساب آورد. در واقع، دغدغه همیشگی این فیلسوف آلمانی برای گسترش حیطه گستره عمومی به دغذغه‌اش درباره تعمیق دموکراسی مطرح می‌شود. گستره عمومی، فضایی است که در آن دموکراسی نه تنها شکل می‌گیرد بلکه در بستر آن عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها