مبارز با تروریسم از رهگذر حقوق بین‌الملل

نویسنده

چکیده

کثرت متون حقوق بین‌الملل درباره تروریسم به بررسی‌های عالی و برجسته‌ای در این باب راه برده است. در عین حال که این بررسی‌ها همگی تروریسم را یک جرم تلقی می‌نمایند در آنها محدودیت‌های حقوق بین‌الملل به عنوان سلاحی مؤثر برای مبارزه با تروریسم مورد تأکید قرار گرفته است. تنوّع و پیچیدگی فعالیت‌های تروریستی کار بررسی را دشوار می‌سازد و علی‌رغم طبقه‌بندی‌های موجود هنوز تعریف عموماً پذیرفته شده‌ای از تروریسم که به لحاظ حقوقی جامع و مانع هم باشد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها