انفجارهای امریکا و منافع ملی جمهوری اسلامی

نویسنده

چکیده

تنها نمازی که انجام آن بدون جماعت امکان پذیر نیست، نماز جمعه است. هر نماز واجبی را می توان به صورت فرادا یا به صورت جماعت برپا داشت اما تنها نمازی که ضرورتاً باید به جماعت ادا شود و به صورت فرادا جایز نیست، نماز جمعه است.هیچ رسانه ای نمی تواند جای نماز جمعه را بگیرد. نماز جمعه یک تعامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دو سویه است.

کلیدواژه‌ها