فرهنگ، فرافرهنگ و جامعه

نویسنده

چکیده

«فرهنگ-فرافرهنگ» از مجموعه The New Critical Idiom است، که توسط فرانسیس مولرن به نگارش درآمده است. این مجموعه شامل کتاب‌های مقدماتی در زمینه مطالعات انتقادی معاصر است. کتاب حاضر در راستای همین مجموعه مباحث، به بررسی فرهنگ به عنوان موضوع مشاجرات برخی از سنّت‌های بزرگ روشنفکری اروپا در قرن بیستم- خصوصاً در انگلستان- می‌پردازد. مؤلف در بحث خود، دو اصطلاح فرافرهنگی و گفتمان فرافرهنگی را ابداع کرده و بسط می‌دهد.

کلیدواژه‌ها