جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام

نویسنده

چکیده

: در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت‌های مجمع تشخیص، شاهد مصوبات مدوّن آن در خصوص سیاست‌های کلّی نظام مانند سیاست‌های کلان قضایی و سیاست‌های کلّی نحوه مشارکت اجتماعی و ... هستیم که در پاره‌ای موارد به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده است. این مصوبات گاهی برخلاف عنوان و موضوع آن وارد مسائل جزئی نیز شده است که ظاهراً نوعی قانونگذاری به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها