صنعت خسته و دولت رانتیر

نویسنده

چکیده

o مجلس شورای اسلامی هنگامی که قانون ادغام وزارتین صنایع و معادن و فلزات را تصویب می‌کرد، تأکید نمود که استراتژی توسعه صنعتی کشور بایستی تهیه و تصویب گردد. تلقی شما از این تأکید چیست؟; • به‌طور کلی موانع فراروی صنعت در دو حوزه قابل تشخیص است. یکی حوزه درونی و دیگری حوزه بیرونی. در یک مرور عمومی می‌توان چنین اظهار نظر کرد که موانع بیرونی بخش بیش از موانع درون بخش است.

کلیدواژه‌ها